Obowiązki przedsiębiorcy, który zatrudnia Ukraińców

W firmach prowadzonych na terenie Polski zatrudnia się coraz więcej obcokrajowców. W ostatnich latach są to przede wszystkim Ukraińcy, bo to właśnie oni tłumnie zjeżdżają do naszego kraju w celu polepszenia swoich warunków życia. Kwestie ich zatrudniania reguluje dzisiaj specjalny program pomocowy, stworzony na potrzeby Ukraińców i możliwości podejmowanej przez nich pracy.

Dzięki uproszczonej procedurze, formalności związane z legalnym zatrudnianiem takich pracowników nie są dzisiaj dużym problemem. Należy jednak zachować czujność przy rejestracji Ukraińca, by uniknąć kłopotów. Takie można bowiem ściągnąć nie tylko na siebie, ale też pracownika.

Jeśli pracodawca chce zatrudnić obywatela Ukrainy, musi wystąpić z wnioskiem o wydanie specjalnego zezwolenia. We wniosku takim pracodawca musi uwzględnić rodzaj pracy, wynagrodzenie, czas trwania zatrudnienia. Do tego niezbędna jest informacja o niepowodzeniu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i braku chętnych do wykonywania rzeczonych obowiązków zawodowych wśród osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Pracodawca może korzystać również z uproszczonej procedury zatrudniania Ukraińców. Zgodnie z nią wystarczy, że złoży stosowne Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Zgoda i rejestr takiego pracownika trwa najczęściej tylko jeden dzień. Wtedy pracodawca może zatrudnić legalnie obywatela z Ukrainy.

Ważne jest, by polski przedsiębiorca dokładnie sprawdził dokumenty Ukraińca. Paszport, pozwolenie na pobyt i pracę nie mogą być przedawnione. Należy pamiętać, że obywatel Ukrainy może pracować na podstawie wizy roboczej, z kolei wiza turystyczna nie upoważnia go do wykonywania pracy w celach zarobkowych. Istotne jest też potwierdzenie wiarygodności dokumentów, które poświadczają jego wykształcenie, umiejętności czy doświadczenie. W tym celu pracodawca może domagać się okazania dyplomów, certyfikatów czy referencji.

Jeśli wszystkie dokumenty, jakimi legitymuje się Ukrainiec są autentyczne, to pozostają już tylko kwestie samej formalności zatrudnienia. Obywatel Ukrainy może wykonywać pracę na terenie Polski tylko na podstawie pisemnej umowy o pracę albo na podstawie innej umowy cywilno-prawnej, zawartej w formie pisemnej. W umowie powinny być określone obowiązki, zasady wykonywania pracy, kwestie dotyczące jego wynagrodzenia i sposobu jego wypłaty. Przedsiębiorca, który zatrudnił Ukraińca, musi zgłosić go do ZUS i odprowadzać właściwe składki. Musi też stworzyć mu godne warunki pracy i zaproponować pensję godną pełnionych obowiązków.

Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z agencji pracy tymczasowej, które sprawuje nadzór nad pracownikiem oraz pracodawcą. Dzięki temu obie strony umowy są zabezpieczone i kontrolowane. Pracodawca zyskuje też dzięki takiej współpracy szereg korzyści. Pracownicy rekrutowani są na dane stanowisko, zgodnie z ich wykształceniem i kwalifikacjami, sprawdzane są ich dokumenty. Sama agencja nierzadko oferuje pomoc w znalezieniu noclegu oraz załatwia codzienny transport na miejsce wykonywania zawodowych obowiązków. Agencja pomaga też pracodawcy w załatwianiu wszelkich formalności urzędowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *