pracownik budowy

Zatrudnienie Ukraińca – formalności

Ponieważ na polskim rynku pracy pojawia się coraz większa liczba chętnych wykonywania zawodowych obowiązków obywateli Ukrainy, to rozsądnym wydaje się szczegółowe przedstawienie wszelkich procedur, jakie związane są z ich zatrudnianiem. Chociaż program pomocowy dla Ukraińców zakłada uproszczone zasady przyjmowania ich do pracy, to warto, by każdy pracodawca zdawał sobie sprawę z formalności, jakie muszą być zrealizowane.

Zatrudnienie Ukraińca odbywa się na ogólnych zasadach przyjmowania do pracy cudzoziemców, czyli osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego. W ich przypadku pomocny jest szereg uproszczeń. Przedsiębiorca, który chce zatrudnić pracownika z Ukrainy, zobowiązany jest do złożenia w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenia o chęci powierzenia pracy cudzoziemcowi. To wystarczy, by móc go legalnie zatrudnić. Ukrainiec otrzymuje wtedy pozwolenie na pobyt czasowy i pozwolenie na pracę albo wizę roboczą. Co ważne, takie oświadczenie uprawnia go do wykonywania zawodowych obowiązków tylko na rzecz pracodawcy, który taki dokument złożył w Urzędzie Pracy i tam został on zarejestrowany.

Na takich zasadach Ukrainiec może pracować nie dłużej niż przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Po tym czasie trzeba wystąpić o ponowne pozwolenie na pracę, a najlepiej o pozwolenie na pobyt stały, który jednocześnie umożliwi wykonywanie zawodowych obowiązków.

Co ważne, zatrudnienie obywatela Ukrainy musi być zawarte w formie pisemnej. Najlepiej w formie umowy o pracę albo innej umowy cywilno-prawnej. Muszą być w niej określone warunki pracy, obowiązki, jakie Ukrainiec ma wykonywać, godziny pracy. Tam ma być też zaznaczone wynagrodzenie i sposób jego wypłacania. Przedsiębiorca musi zgłosić zarejestrowanego do ZUS i opłacać stosowne składki, dokładnie na takich samych zasadach, jak pracownika z Polski. Pamiętajmy, że każdy pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki pracy, nie może traktować Ukraińców inaczej niż Polaków. Nie dopuszcza się również, by jego pensja była rażąco niższa aniżeli Polaka na takim samym stanowisku, zatrudnionego w tej samej firmie. Nie dopuszcza się przejawów nietolerancji, mobbingu czy szykanowania.

Jeśli przedsiębiorca podejmie współpracę z agencją pracy tymczasowej w ramach chęci zatrudniania pracowników z Ukrainy, to współpraca taka również musi być potwierdzona umową w formie pisemnej. Na tej podstawie dochodzi do leasingu pracowników, a Ukrainiec podpisuje wtedy umowę z agencją pracy tymczasowej, w której widnieją dane polskiego przedsiębiorcy. Współpraca z agencją pracy tymczasowej jest dużym wsparciem zarówno dla pracownika-cudzoziemca, jak i pracodawcy-Polaka. Obie strony są rzetelnie sprawdzone, dzięki czemu nie dochodzi do żadnych nieprawidłowości. Stosunek pracy jest na bieżąco kontrolowany przez pracowników takiej agencji. Sama agencja niejednokrotnie wspiera też pracowników – załatwia im nocleg czy transport do miejsca pracy. Nie ma też mowy o złych warunkach zatrudnienia, niewłaściwym traktowaniu czy niewypłacalności pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *